Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.sp364.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności [czytaj więcej]

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r.
Ostatnią aktualizację oświadczenia wykonano dnia: 25.03.2021 r.

W Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu ), z którego wynika, że strona internetowa https://www.sp364.edu.pl spełnia wymagania w  98.37% (poprawa o ponad 8%).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Lisiecka – adres e-mail: anna.lisiecka@eduwarszawa.pl Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 22 638 24 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Udogodnienia

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

RESPONSYWNOŚĆ STRONY

Strona www.sp364.edu.pl jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: 01-494 Warszawa, ul. M. E. Andriollego 1

Tel.: 22 638 24 55 Faks: 22 638 24 56

E-mail: sp364@eduwarszawa.pl ; 

Strona internetowa: https://www.sp364.edu.pl ; https://sp364.bip.um.warszawa.pl/

 

Dostępność architektoniczna