1. Statut [czytaj więcej]
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny [czytaj więcej]
  3. Program doradztwa zawodowego [czytaj więcej]
  4. Regulamin świetlicy [czytaj więcej]
  5. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym [czytaj więcej]
  6. Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie pandemii [czytaj więcej]
  7. Zasady przebywania w świetlicy [czytaj więcej]
  8. Ramowy plan pracy [czytaj więcej]
  9. Regulamin korzystania z zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniów klas I-III, zajęć specjalistycznych oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII A organizowanych w Szkole Podstawowej nr 364 w Warszawie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [czytaj więcej]
  10. Regulamin organizacji i realizacji zadań SP 364 w systemie hybrydowym lub zdalnym [czytaj więcej]

 

Dokumenty do pobrania:
 1. Karta aktualizacji danych – pobierz
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka – pobierz
 3. Samodzielny powrót do domu – pobierz
 4. Karta zapisu dziecka do świetlicy – pobierz
 5. Deklaracja – kontynuowanie wychowania przedszkolnego pobierz
 6. Potwierdzanie woli zapisu do klas pierwszych pobierz
 7. Wniosek o organizację religii i/lub etyki – pobierz
 8. Wychowanie do życia w rodzinie – oświadczenie o rezygnacji – pobierz
 9. Zgoda na publikację danych – pobierz
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – pobierz
 11. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020-2021 – pobierz
 12. Stanowisko w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży – pobierz
 13. Informacja dotycząca prowadzenia obserwacji pedagogicznych i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia – pobierz
 14. Formularz dla ucznia niebędącego obywatelem Polski (w przypadku braku numeru PESEL) – pobierz
 15. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia klasy I – III dot. objęcia opieką świetlicową w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych – pobierz
 16. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia o zapoznaniu się z „Regulaminem korzystania z zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, z zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniów klas I-III, zajęć specjalistycznych oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII A organizowanych w Szkole Podstawowej nr 364 w Warszawie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” – pobierz
 17. Deklaracja – opieka wakacyjna pobierz

 

Plan zamówień na 2020 rok [czytaj więcej]