1. Statut [czytaj więcej]
   2. Program wychowawczo-profilaktyczny [czytaj więcej]
   3. Program doradztwa zawodowego [czytaj więcej]
   4. Regulamin wycieczek i wyjść grupowych [czytaj więcej]
   5. Regulamin szafek ubraniowych [czytaj więcej]
   6. Regulamin szafek szkolnych [czytaj więcej]
   7. Regulamin świetlicy [czytaj więcej]
   8. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym [czytaj więcej]
   9. Zasady przebywania w świetlicy [czytaj więcej]
   10. Ramowy plan pracy [czytaj więcej]
Dokumenty do pobrania:
   1. Karta aktualizacji danych – pobierz
   2. Upoważnienie do odbioru dziecka – pobierz
   3. Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły – pobierz
   4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka – pobierz
   5. Karta zapisu dziecka do świetlicy – pobierz
   6. Wniosek o organizację religii i/lub etyki – pobierz
   7. Wychowanie do życia w rodzinie – oświadczenie o rezygnacji – pobierz
   8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – pobierz
   9. Oświadczenie – zapoznanie z informacją dotyczącą prowadzenia obserwacji pedagogicznych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pobierz
   10. Stanowisko w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży pobierz
   11. Deklaracja opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki pobierz
   12. Formularz dla ucznia niebędącego obywatelem Polski (w przypadku braku numeru PESEL) – pobierz
   13. Potwierdzanie woli zapisu do klas pierwszych pobierz
   14. Deklaracja – kontynuowanie wychowania przedszkolnego pobierz
   15. Deklaracja – opieka wakacyjna pobierz

 

Plan zamówień na 2020 rok [czytaj więcej]