1. Statut [czytaj więcej]
   2. Program wychowawczo-profilaktyczny [czytaj więcej]
   3. Program doradztwa zawodowego [czytaj więcej]
   4. Regulamin wycieczek i wyjść grupowych [czytaj więcej]
   5. Regulamin użytkowania szafek szkolnych [czytaj więcej]
   6. Regulamin użytkowania szafek ubraniowych dla uczniów [czytaj więcej]
   7. Regulamin świetlicy [czytaj więcej]
   8. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym [czytaj więcej]
   9. Zasady przebywania w świetlicy [czytaj więcej]
   10. Ramowy plan dnia w świetlicy [czytaj więcej]
   11. Zasady bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą [czytaj więcej]

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Oświadczenie dotyczące odbioru lub samodzielnego powrotu dziecka – pobierz
 2. Oświadczenie dotyczące odbioru dziecka przez osoby prowadzące dodatkowe zajęcia – pobierz
 3. Karta zapisu dziecka do świetlicy – pobierz
 4. Zgoda na rozpowszechnianie i publikację danych ucznia (w tym wizerunku) – pobierz
 5. Wniosek o organizację religii (oddział przedszkolny) – pobierz
 6. Wniosek o organizację religii i/lub etyki (kl. 1-8) – pobierz
 7. Wychowanie do życia w rodzinie – oświadczenie o rezygnacji z zajęć – pobierz
 8. Oświadczenie – zapoznanie z informacją dotyczącą prowadzenia obserwacji pedagogicznych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pobierz
 9. Stanowisko w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży – pobierz
 10. Deklaracja opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki – pobierz
 11. Formularz dla ucznia niebędącego obywatelem Polski – pobierz
 12. Karta aktualizacji danych ucznia i jego rodziców/opiekunów – pobierz
 13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów szkoły i ich rodziców lub opiekunów – pobierz
 14. Regulamin „Szczęśliwego numerka” przypisanego numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym Vulcan – pobierz