Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Szkoły na Bemowie biorące udział w projekcie „Bliżej rynku pracy”:

Szkoła Podstawowa nr 362 przy ul. Czumy 8, 

Szkoła Podstawowa nr 363 przy ul. Rozłogi 10 

 Szkoła Podstawowa nr 364 przy ul. Andriollego 1 

Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r. 

Realizatorzy projektu:

 

Cel główny projektu:

Podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie  kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71  szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

W ramach PIK1/PIK2 prowadzone będą zajęcia z DEZ, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie szkół uczestniczących w Projekcie, w tym:

1)       diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

2)       testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;

3)       pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem  informacji rodzicom,

4)       warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;

5)       spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,

6)       rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;

7)       debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;

8)       spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.;

9)       indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) [tylko w PIK1],

10)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [tylko w PIK1],

11)    organizacja targów edukacyjno-zawodowych [tylko w PIK1].

https://www.bemowo.waw.pl/aktualnosc/projekt-blizej-rynku-pracy/

Regulamin projektu (pobierz)