Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.

 

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

 

Informujemy, że w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klas IV istnieją – do wyboru – następujące formy:

1) umowa przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop,

2) umowa użyczenia komputera przenośnego typu laptop (użyczenie max. do 5 lat),

3) odmowa przyjęcia laptopa.

 

Oprócz umowy podpisują Państwo również protokół przekazania laptopa rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia IV klasy.

 

Wyciąg z umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop:

§ 4. 1. Przyjmujący oświadcza, że:

1) jest rodzicem albo opiekunem prawnym4) ucznia klasy objętej wsparciem;

2) uczeń klasy objętej wsparciem:

a) nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w innej szkole lub klasie objętej wsparciem,

b) nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych/otrzymał komputer przenośny typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, który został zwrócony do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał5);

3) jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a.

 

  1. Przyjmujący w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy:

1) nie dokonuje w stosunku do Przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności nie dokonuje zbycia Przedmiotu Umowy, nie oddaje go w użyczenie, nie wynajmuje lub nie przekazuje do użytku osobom trzecim;

2) nie usuwa wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z Ustawy lub identyfikujących Przedmiot Umowy;

3) okazuje w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem Przedmiot Umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;

4) uczestniczy w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.

 

Wyciąg z umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop:

§ 4. 1. Biorący w użyczenie oświadcza, że:

1) jest rodzicem albo opiekunem prawnym ucznia klasy objętej wsparciem albo osobą albo podmiotem sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem8), które jest uczniem klasy objętej wsparciem;

2) uczeń klasy objętej wsparciem:

a) nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w innej szkole lub klasie objętej wsparciem,

b) nie otrzymał komputera przenośnego typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych/otrzymał komputer przenośny typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, który został zwrócony do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał;

3) jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym

mowa w pkt 2 lit. a.

 

  1. W okresie obowiązywania Umowy Biorący w użyczenie:

1) używa Przedmiot Umowy w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, w szczególności nie oddaje go w użyczenie, nie wynajmuje lub nie przekazuje do użytku osobom trzecim;

2) nie usuwa wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z Ustawy lub identyfikujących Przedmiot Umowy;

3) okazuje w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem Przedmiot

Umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;

4) uczestniczy w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.

 

 

Informacje dotyczące konfigurowania laptopa:

https://laptopdlaucznia.gov.pl/centrum-informacji

– zakładka „kwestie techniczne” (następnie należy wybrać po lewej stronie odpowiedni model laptopa, który dziecko otrzymało).

W przypadku pytań należy kontaktować się z Infolinią 22 182 22 88 lub laptopdlaucznia@nask.pl

 

Materiały do pobrania: