Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę. Projekty WIE realizowane są w naszej szkole od 2010 roku.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2022 (XVII edycja)

W 2022 roku w ramach XVII edycji WIE dofinansowanie otrzymało 123 projekty. Miło nam poinformować, że wśród dofinansowanych 6 działań z dzielnicy Bemowo, 3 otrzymała Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Jeden z projektów w ramach działań proekologicznych pt. „Klimatyczni – co uczeń SP 364 może zrobić dla ochrony klimatu” został zgłoszony przez panią Agnieszkę Prokopczyk – wychowawczynię w świetlicy szkolnej. Drugi projekt związany z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności pt. „Wielokulturowa SP 364 miejscem spotkań wielu odmienności – kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej uczniów Szkoły Podstawowej nr 364 w Warszawie” opracowała p. Teresa Barszcz – nauczycielka etyki. Trzeci z dofinansowanych projektów pt. „Współpraca to ważna sprawa – grupowe wyrównywanie braków edukacyjnych wśród uczniów klasy trzeciej” związany jest z działaniami na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i został przygotowany przez p. Natalię Graczyk – nauczycielkę współorganizującą kształcenie ucznia.

Gratulujemy i życzmy kreatywnych działań projektowych!


Projekt WIE 2022 (XVII edycja) – „Klimatyczni – co uczeń SP 364 może zrobić dla ochrony klimatu”

W ramach realizacji projektu w terminie: luty-czerwiec 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 364 zostały podjęte następujące działania:

1) cykl zajęć edukacyjnych: „Ostatni dzwonek dla klimatu”,

2) stworzenie słowniczka klimatycznego,

3) stworzenie biblioteki klimatycznej (doposażenie biblioteki szkolnej),

4) opracowanie gry edukacyjnej oraz kalendarza wyzwań ekologicznych,

5) obchody Dnia Ziemi: gazetka tematyczna, klimatyczne domino, zorganizowanie konkursu dzielnicowego dla klas I-III na „Plakat promujący ochronę klimatu”,

6) przeprowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego” – nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań,

7) szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III SP 364 na logo „Przyjaciel przyrody”,

8) prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Moja EKO-szkoła”.

Zrealizowane działania zwiększyły świadomość uczniów klas I-III na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatu oraz ukształtowały odpowiedzialne postawy proekologiczne w celu jego ochrony.


Projekt WIE (XVII edycja) – „Współpraca to ważna sprawa-grupowe wyrównywanie braków edukacyjnych wśród uczniów klasy trzeciej”

W ramach XVII edycji programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” po raz pierwszy w naszej szkole był realizowany projekt na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pt. „Współpraca to ważna sprawa-grupowe wyrównywanie braków edukacyjnych wśród uczniów klasy trzeciej”. Projekt był realizowany w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022. Głównym celem projektu było podwyższenie kompetencji miękkich uczniów w odniesieniu do pracy w grupie oraz wyrównanie braków edukacyjnych wychowanków, które powstały na skutek edukacji zdalnej. Dzięki podjętym działaniom uczniowie nauczyli się współpracować w zespole, wymieniali się własną wiedzą oraz doświadczeniami. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach, które były realizowane podczas trwania projektu. Poniżej znajdują się efekty naszej semestralnej pracy.


WIE 2021 (XVI edycja) „Zwiększenie wiedzy uczniów SP 364 w Warszawie w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego”

W ramach realizacji projektu w terminie: luty-czerwiec 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 364 zostały podjęte następujące działania:

 • organizacja szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021;
 • opracowanie i wdrożenie „Procedur reagowania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie”;
 • doposażenie biblioteki szkolnej (książki, poradniki) w zakresie tematyki bezpieczeństwa cyfrowego;
 • organizacja Dzielnicowego Konkursu Plastycznego „Wspólnie tworzymy bezpieczny internet”.

Działania projektowe nie tylko propagowały wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu ale jednocześnie wykształciły u uczniów świadome i odpowiedzialne postawy w sieci.

 


WIE 2021 (XVI edycja) „Zwiększenie wiedzy uczniów SP 364 w zakresie zwalczania wirusów oraz ochrony siebie i innych”

W ramach realizacji projektu w terminie: luty-czerwiec 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 364 zostały podjęte następujące działania:

 • zajęcia edukacyjne z cyklu „Koronawirus – sposoby postępowania”. Wiedza zdobyta na zajęcia pomoże uczniom w utrzymaniu ich zdrowia oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19;
 • oklejenie przestrzeni szkoły (naklejki oraz plakaty edukacyjne) – zamieszczone na terenie szkoły obrazy oraz piktogramy przyczyniły się do utrwalenia zasad bezpieczeństwa oraz higieny obowiązujących w czasie epidemii wśród uczniów oraz pracowników szkoły;
 • warsztaty mydlane „Czyste łapki – walka z wirusami kolorowymi mydełkami” – warsztaty z rękodzieła miały na celu propagowanie nawyków związanych z prawidłową higieną rąk;
 • wykonanie przez uczniów prac plastycznych promujących zasady bezpieczeństwa oraz higieny w czasie epidemii (konkurs) – wdrażanie do stosowania wytycznych oraz zaleceń GIS.

Działania projektowe nie tylko propagowały wśród uczniów wiedzę w zakresie zwalczania wirusów, ale jednocześnie rozwijały nawyki i zachowania prowadzące do dbania o zdrowie – własne oraz innych osób.

 


XVI edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”

W 2021 roku w ramach XVI edycji WIE dofinansowanie otrzymało 88 projektów. Miło nam poinformować, że wśród dofinansowanych 4 działań z dzielnicy Bemowo, 3 otrzymała Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Jeden projekt w ramach działań proekologicznych pt. „Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364 poznają rolę organizmów synantropijnych w zachowaniu bioróżnorodności świata organizmów żywych na podstawie roślin i zwierząt występujących w Warszawie” został zgłoszony przez panią Magdalenę Mrozowską. Kolejne dwa projekty opracowała p. Małgorzata Bąk. Pierwszy związany jest z edukacją prawną w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, drugi natomiast dotyczy zwalczania wirusów oraz ochrony siebie i innych w czasach pandemii.

Dziękujemy za ciekawe pomysły i życzymy sukcesów w realizacji projektów!

 


XV edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”

Wyniki XV edycji programu „Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych” na rok 2020 ogłoszone! Pośród 125 projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się trzy projekty z dzielnicy Bemowo. Miło nam poinformować, że wszystkie trzy zwycięskie projekty z dzielnicy będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz. Jeden projekt w ramach działań edukacyjno-kulturalnych związanych z obchodami 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie zgłoszony został przez panią Krystynę Szymkowską. Pozostałe dwa projekty opracowała pani Magdalena Mrozowska. Pierwszy z nich dotyczy inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych i będzie dotyczył dwujęzycznego poznawania flory i fauny dzielnicy Bemowo, drugi jest związany z działaniami proekologicznymi i będzie obejmował badanie toksyczności chemikaliów codziennego użytku dla organizmów wodnych na przykładzie rozwielitek. Gratulujemy nauczycielkom ogromnego sukcesu i trzymamy kciuki za realizację projektów!

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/warszawskie-inicjatywy-edukacyjne/22010/attachments/informacja_na_strone.pdf

 


WIE 2020 (XV edycja) „Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364 poznają dwujęzycznie florę i faunę dzielnicy Bemowo”

Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z zasadami i metodyką pracy terenowej i pobierania próbek, rozwinięcie praktycznej umiejętności oznaczania gatunków zwierzęcych i roślinnych korzystając z kluczy, a także pogłębienie znajomości fauny i flory ich „małej ojczyzny” jaką jest dzielnica Bemowo.

Część zajęć i opracowanych materiałów odbyła się w języku francuskim, co pozwoliło na poszerzenie znajomości języka o pojęcia biologiczne, nieujęte programem nauczania klasy 7 i 8. Istotną częścią projektu było także przekazanie zdobytej wiedzy uczniom młodszych klas. Projekt zakładał zaangażowanie uczniów klasy 7 i 8 dwujęzycznej w warsztaty i badania terenowe. Następnie wiedza przekazana była z wykorzystaniem techniki LdL, w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie, realizując i przeprowadzając warsztaty dla uczniów młodszych klas oraz dla rodziców. W ramach projektu przygotowano materiały: zielniki, plakaty, prezentacje.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną projekt prowadzony był również w formie nauczania zdalnego z użyciem platformy Microsoft Teams, bez zmiany harmonogramu. Prezentowane zdjęcia były w całości autorstwa uczniów i zostały wykonane na potrzeby tego projektu. W projekcie prowadzone były m.in. warsztaty specjalistów
z Ogrodu Botanicznego PAN o drzewach w przestrzeni miejskiej, warsztaty specjalistów z Instytutu Ochrony Środowiska o bezkręgowcach.

Uczniowie poznali pojęcie „rośliny ruderalne” i nauczyli się je rozpoznawać i oznaczać. Przewidziano także pobieranie próbek wody z różnych zbiorników wodnych w dzielnicy Bemowo i oglądanie ich pod mikroskopem, rozpoznawanie drzew i krzewów, zbieranie i oznaczanie bezkręgowców wodnych, zbieranie i oznaczanie bezkręgowców lądowych.

Oprócz efektów mierzalnych, takich jak umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia badań terenowych, oznaczania roślin oraz bezkręgowców z wykorzystaniem klucza, znajomości podstawowych gatunków występujących w najbliższym środowisku i umiejętności nazwania ich po polsku i francusku, realizacja projektu zapewniała szereg efektów niemierzalnych, takich jak: wyrobienie wrażliwości na otaczające nas środowisko, pokazanie różnorodności i bogactwa przyrodniczego, integracja społeczności szkolnej, rozbudzenie chęci do badań oraz do  nauki biologii i języka francuskiego czy wypracowanie umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za realizację wspólnego celu.

 


WIE 2020 (XV edycja) „Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364 badają toksyczność chemikaliów codziennego użytku dla organizmów wodnych na przykładzie rozwielitek”

Drugi projekt biologiczny przyznany szkole w roku 2020 dotyczył obszaru działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły. Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczniów w zakresie wpływu chemikaliów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wyborów konsumentów na ochronę zasobów wodnych oraz pokazanie konsekwencji niestosowania się do zapisów na etykietach, instrukcjach użycia itd.

W trakcie realizacji projektu odbyły się warsztaty dla uczniów dotyczące odczytywania piktogramów i zwrotów ryzyka
na etykietach środków chemicznych codziennego użytku, prowadzone przez specjalistów w Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB oraz dedykowane dla uczestników projektu warsztaty w Zakładzie Ekotoksykologii IOŚ-PIB, dotyczące wykorzystania organizmów jako bioindykatorów stanu środowiska (m.in. Daphnia magna). Następnie uczniowie przeprowadzili cykl testów toksyczności wybranych chemikaliów codziennego użytku (płyn do naczyń, szampon, mydło itd.) na rozwielitkach. Przy wyborze chemikaliów do testów zastosowana została wiedza o piktogramach i zwrotach ryzyka. Testy przeprowadzane były dla roztworów o różnych stężeniach, porównane zostały środki typowe i ekologiczne. W ostatnim etapie badań rozwielitki zostały wykorzystane jako bioindykatory stanu wody z różnych zbiorników, m.in. z Wisły.

Rezultaty projektu zostały opracowane w formie plakatów i prezentacji. Istotną częścią projektu było także przekazanie zdobytej wiedzy.  Projekt zakładał zaangażowanie uczniów klas 7 i 8 w warsztaty i badania. Następnie wiedza przekazana była z wykorzystaniem techniki LdL, w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie, realizując i przeprowadzając warsztaty dla uczniów młodszych klas oraz warsztaty pokazowe dla rodziców.

Ze względu na panującą sytuację i wprowadzenie nauczania zdalnego harmonogram projektu został zmieniony. Projekt rozpoczął się w pierwszym tygodniu września 2020.

 


WIE 2019 (XIV edycja) „Alpinarium przy szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie – zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez zaprojektowanie i budowę ogrodu skalnego oraz uprawę i pielęgnację roślin.”

Pomysł tego projektu zrodził się podczas prac grupy uczniów szkolnego koła biologicznego.  Na terenie przy wejściu do szkoły znajdował się mało atrakcyjny trawnik, kilka drzew i iglaków. Przestrzeń ta, znajdująca się w centralnym miejscu terenu przyszkolnego, powinna być piękną wizytówka szkoły, dlatego powstał projekt, który zakładał zaangażowanie do prac i współpracy uczniów starszych z uczniami młodszymi w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie i powstał z myślą o uczniach klas 7 i 8 dwujęzycznych z językiem francuskim oraz uczniach młodszych z klas 1 i 2.

Projekt miał zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy o możliwościach zagospodarowania różnych terenów i pogłębienia wiedzy biologicznej poprzez praktyczne działanie i nauczanie w dwóch językach – polskim i francuskim. Głównym celem projektu było  wyrobienie u uczniów postaw proekologicznych. Uczniowie poznali różne rośliny. Zadaniem uczniów były wszystkie działania związane z projektem i budową alpinarium, siewem, nasadzeniami roślin, ich uprawą i pielęgnacją. Projekt zakładał wykorzystanie techniki LdL, w której rolę nauczyciela przejęli uczniowie. Realizacja projektu zakładała przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów biologicznych dla uczniów młodszych przez uczniów klas starszych. Zdjęcia pokazują różne etapy prac oraz efekt końcowy.

 


WIE 2018 (XIII edycja) „Okiem przyrodnika – uprawa i zbiór roślin przyprawowych i aromatycznych w ogrodzie dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie i ich zastosowanie w żywieniu człowieka”.

 


WIE 2017 (XII edycja) „Od nasion do roślin, od roślin do kuchni – czyli jak zmienić nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży / Des graines aux plantes, des plantes à la cuisine – alors comment changer les habitudes alimentaires des enfants et des jeunes”.
Projekt zachęcał gimnazjalistów do poszerzania wiedzy biologicznej przede wszystkim poprzez praktyczne działanie i nauczanie w dwóch językach – języku polskim i francuskim. Głównym celem projektu było wyrobienie u uczniów postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Uczniowie poznali podstawowe rośliny aromatyczne takie jak tymianek, bazylia, majeranek, itd.

Zadaniami uczniów były wszystkie działania związane z siewem, uprawą, pielęgnacją, zbiorem i wykorzystaniem tych roślin w żywieniu. Gimnazjaliści nauczyli się jak można się zdrowo odżywiać ograniczając sól w diecie, a w zamian stosując zioła z własnych, ekologicznych upraw. Uczniowie tworzyli plakaty, albumy, gry językowe, biologiczne tabliczki oznakowań roślin. Nauczyli się przygotowywać potrawy z wykorzystaniem roślin aromatycznych.

 


WIE 2017 (XII edycja) „Jouez avec nous” – „Bawcie się z nami”

Podkreślane treści przyrodnicze – przewodnikami po świecie języka francuskiego były zwierzęta. Z ich pomocą dzieci uczyły się opowiadać o rodzinie, opisywać osoby, nazywać emocje. Zostały stworzone specjalnie dla dzieci gry (program Scratch).

Zajęcia podniosły kompetencje językowe dzieci, zwiększyły ich motywację, wzbudziły zainteresowanie otaczającym światem, rozbudziły ciekawość.

Dzieci były bardzo zaangażowane w naukę, a miarą ich zaangażowania były piękne prace, które stworzyły.

 


WIE 2016 (XI edycja) „Od nasion do roślin aromatycznych, od roślin do kuchni – czyli jak zmienić nawyki żywieniowe młodzieży Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie / Des graines aux plantes aromatiques, des plantes à la cuisine – alors comment changer les habitudes alimentaires des jeunes Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie”.

 


WIE 2016 (X edycja), Klub Młodego Odkrywcy: „Dotykamy tajemnic fascynującego świata fizyki i chemii”
Klub Młodego Odkrywcy, zaplanowany był jako cykl 10 zajęć od lutego 2016 do czerwca 2016. Na zajęciach klubu uczniowie wykonywali doświadczenia chemiczne i fizyczne, projekty badawcze, dzięki czemu kształtowali wiele cennych umiejętności: planowania eksperymentu chemicznego i fizycznego, bezpiecznego wykonywania doświadczeń, prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, planowania pracy, zapisywania obserwacji oraz prawidłowego przekształcania obserwacji we wnioski.
Zaplanowane zajęcia zostały podzielone na następujące obszary:
1.Reakcje charakterystyczne białek.
2.Analiza chemiczne próbek żywności.
3.Otrzymywanie składników powietrza.
4.Poznajemy nasze środowisko badania gleby oraz wody (praca z zestawami do badania gleby i wody).
5.Odnawialne źródła energii (zestawy: Hydrocar, energia słoneczna, Power house).
6.Eksperymenty z kolorami (reakcje strąceniowe)
7. Z biologią za pan brat:
 • barwniki fotosyntetyczne,
 • naszyjniki z DNA
 • badanie próbek DNA

 


WIE 2016 (X edycja), Czytaj etykiety, nim dodasz produkt do diety – czyli wiem, co jem
Projekt skierowany był do uczniów gimnazjum, którzy byli zainteresowani poznaniem oraz dogłębną analizą składników żywności, w szczególności konserwantów, spulchniaczy, aromatów, barwników i wszystkich takich związków, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie spożywającego.
Projekt zaplanowany był na około 10 spotkań podczas których uczniowie poznawali i przebadali doświadczalnie najbardziej powszechne dodatki do żywności, ich chemię a także konkretne produkty spożywcze, które je zawierają. Uczniowie dokonali analizy produktów spożywczych pod względem ilości obecnych dodatków. Przeanalizowali skład produktów najpopularniejszych diet, w celu ustalenia ilości przyjmowanych „dodatków”.
Tematy spotkań:
1. Barwniki
2. Konserwanty
3. Przeciwutleniacze i regulatory kwasowości
4. Emulgatory, środki spulchniające
5. Wzmacniacze smaku
6. Środki słodzące
7. Stabilizatory, zagęstniki
8. Analiza diet

 


Forum Angielskich Kół Teatralnych

To projekt przeznaczony dla uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności z j.angielskiego oraz lubiących występować na scenie-śpiewać, recytować, uczestniczyć w przedstawieniach i skeczach. To też okazja realizacji pasji reżyserskich i operatorskich – uczniowie mogą przygotować krótki film w j.angielskim. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie z gimnazjum oraz szkoły podstawowej.