Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.

W ramach programu „Aktywna tablica” w grudniu 2023 r. nasz Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA STOSOWANIA TIK W PROCESIE NAUCZANIA:

1) wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego wspierającego dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Cele pracy zespołu:

2) udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, webinarach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

3) wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły (w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych w każdym tygodniu nauki);

4) udział w Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli:

Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli tworzą:

Główne cele międzyszkolnej sieci współpracy szkół:

Spotkania organizowane w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli:

 

Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:
– 21.11.2023: język polski (kl. 5)
– 23.11.2023: geografia (kl. 5)
– 19.03.2024: zajęcia świetlicowe (kl. 3)
– 10.04.2024: edukacja wczesnoszkolna (kl. 1)
– 23.04.2024: język angielski (kl. 8)
– 22.05.2024: edukacja wczesnoszkolna (kl. 1)

Dobre praktyki TIK:

–  Emocja moje i twoje – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno–emocjonalne pobierz
– Czuję się niezręcznie – rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków z wykorzystaniem narzędzi TIK pobierz
– Bambikowe logoprzygody – zajęcia logopedyczne pobierz
– Utrwalanie mnożenia i dzielenia w zakresie 100 – ćwiczenia procesów poznawczych pobierz